Wat doen we?

 

 

 

Strafrecht

 

Strafrecht is het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt geacht, welke straffen op dit gedrag gesteld zijn en via welke weg strafoplegging gerealiseerd kan worden.

 

Strafrecht betreft dus om het (negatief) sanctioneren van bepaald gedrag (een handelen of nalaten). De bestraffing staat voorop. Daarin onderscheidt het zich van het aansprakelijkheidsrecht (als onderdeel van het civiele recht of burgerlijk recht). In dat recht staat de vergoeding van de aangerichte schade centraal.

 

Het slachtoffer speelt in het strafrecht dan ook een bescheiden rol, al is die rol in het laatste decennium wat groter geworden.

 

Strafrecht valt uiteen in het materiële strafrecht (de beschrijving van strafbare feiten en straffen) en het formele strafrecht of het strafprocesrecht (het geheel van procedurele spelregels volgens welke het materiële strafrecht wordt toegepast).

 

Het materieel strafrecht vervat in het Strafwetboek (afkorting: Sw.), het formeel strafrecht ligt vervat in het Wetboek van Strafvordering (afkorting: Sv.).

 

Personen- en familierecht

 

Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk, echtscheiding en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen.

 

Het erfrecht wordt meestal als apart rechtsgebied beschouwd.

 

Personen- en familierecht is zowel in Nederland als in België opgenomen in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, zie Burgerlijk Wetboek Nederland) en Burgerlijk Wetboek (België).

 

Tevens maakt het onderdeel uit van verdragen zoals het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind. De belangrijkste internationale regels voor het familierecht, die ook in Nederland en België van grote invloed zijn, staan in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het EVRM.

 

Vooral het recht op family life (gezinsleven), artikel 8 EVRM, heeft grote invloed op de rechtspraak en wetgeving.

 

Het personen- en familierecht beslaat ongeveer de helft van het rechtsbedrijf (in aantal procedures). Het onderscheidt zich van andere delen van het recht met name door een grote mate van beslotenheid. Openbaarheid van uitspraken is de facto niet van toepassing in het familierecht (EHRM-Arrest versus United Kingdom)

 

Internationaal privaatrecht

 

Het internationaal privaatrecht of IPR is de tak van het recht die in een internationale situatie zal uitmaken welke wetgeving van welk land toepasselijk is, welke rechtbank van welk land bevoegd is, en hoe andere landen die rechterlijke uitspraak eventueel zullen erkennen en uitvoeren.

 

Als een Nederlandse auto botst met een Belgische auto in Frankrijk, dan zal zeker de Franse verkeerswet gelden, maar misschien ook Belgische of Nederlandse wetten in verband met schade-aansprakelijkheid, verzekering en dergelijke.

 

Ook in familierecht, inzake nationaliteit, afstamming, huwelijk, erfrecht, kunnen de zaken gecompliceerd worden. Het is best mogelijk dat een Belgische rechter een erfenis moet regelen volgens de Turkse wet, of althans voor zover die wet niet in strijd is met de Belgische openbare orde.

 

Het beëindigen van een huwelijk door verstoting naar Islamitisch gebruik zal soms in België toch moeten worden erkend, omdat het tot problemen leidt als mensen hier nog getrouwd worden geacht te zijn die dat elders al lang niet meer zijn.

 

In de familiesfeer zijn er vele internationale verdragen afgesloten in Den Haag, uit hoofde van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht.

 

Er is in dit IPR ook een belangrijke afdeling voor het internationale handelsverkeer. Wat te doen als een Amerikaanse klant een factuur van een Nederlandse onderneming niet betaalt voor een levering in Mexico? Binnen de Europese Unie wordt dit meer en meer door middel van verordeningen geregeld, zie bijvoorbeeld de insolventieverordening.

 

Het internationaal privaatrecht bestaat dus zowel uit regels die de landen eenzijdig uitvaardigen als uit regels die afgesproken worden in internationale verdragen.

 

Sinds 16 juli 2004 heeft België een Wetboek van internationaal privaatrecht, waarin alle regels die vroeger her en der te vinden waren, bijeengebracht zijn.

 

Rechten van de mens

 

De rechten van de mens omvatten alle rechten waar een individu, een groep mensen of een staat aanspraak op kan maken.

 

Voorbeelden zijn het recht op vrije meningsuiting, het recht op leven en het recht op soevereiniteit.

 

Een precieze definitie is echter lastig te geven, omdat er talloze visies op mensenrechten bestaan: een allesomvattende doctrine bestaat niet.

 

Om mensenrechten te beschermen kan een individu, een groep mensen of een staat naar de rechter stappen. In Europa bestaat bovendien het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, waar zelfs individuen lidstaten kunnen aanklagen.

 

Ook kunnen staten andere staten voor het EHRM dagen. Speciale rechtbanken als het Joegoslavië-tribunaal kunnen mensenrechtenschendingen beoordelen en de schuldigen straffen, vaak in de hoop toekomstige schendingen te voorkomen.

 

Het aanpakken van schendingen op internationaal niveau is echter lastig, omdat conflicten tussen staten dreigen.

 

Tijdens de Koude Oorlog bijvoorbeeld veroordeelde het Westen regelmatig de onderdrukking van de burgers in het Oostblok, maar kwam zelden in actie uit angst voor escalatie. Behalve diplomatieke druk kunnen staten of de Verenigde Naties een humanitaire interventie plegen: gewapend ingrijpen in een ander land om grove schendingen aldaar te beëindigen.

 

Recent voorbeelden zijn de interventies in Somalië en Kosovo.

 

Tot slot houden mensenrechtenorganisaties zich dagelijks bezig met het bewaken van de door de VN-lidstaten aanvaarde (en vaak in nadere wetgeving vastgelegde) mensenrechten. Amnesty International, Human Rights Watch, Aim for human rights en het Rode Kruis zijn enkele voorbeelden.

 

Sportrecht

 

Sportrecht omvat alle juridische aangelegenheden die in en rond de sport een rol spelen.

 

Sportrecht overschrijdt daarmee de grenzen van diverse rechtsgebieden. Bij een transfer van een sporter kunnen bijvoorbeeld aspecten op het gebied van het tuchtrecht, contractenrecht, arbeidsrecht, portretrecht en het vreemdelingenrecht een rol spelen.

Verkeersrecht

 

Het Verkeersrecht omvat dat deel van het recht dat zich in ruime zin bezighoud met wegenverkeersrecht, luchtrecht (of luchtverkeersrecht), binnenvaartrecht, spoorvervoersrechten het zeerecht.

 

In algemene zin wordt er meestal het recht mee bedoeld dat zich bezighoud met het verkeer op de openbare weg.

 

In België is de basisregeling terug te vinden in de Wet betreffende de politie over het wegverkeer en in het Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

 

Dit Koninklijk besluit is beter bekend als het Wegverkeersreglement of wegcode.

Vreemdelingenrecht

 

Verblijfsstatuten

De verschillende procedures die kunnen gevolgd worden om een verblijfsrecht in België te bekomen.

 

Verblijfsdocumenten

Hoe de verblijfsdocumenten er concreet uit zien, wat ze precies betekenen, en welke vreemdelingen ze in hun bezit hebben.

 

Werken

Wat zijn de voorwaarden voor de verschillende categorieën van vreemdelingen om legaal te werken in België?

 

Sociale Zekerheid, Opvang en Steun

Welke vreemdelingen hebben recht op wel soort OCMW-steun of opvang? In welke mate kunnen vreemdelingen een beroep doen op de kinderbijslag, pensioenuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, het ziekenfonds,...?

 

Nationaliteit

De verschillende procedures voor het verkrijgen van de Belgische nationaliteit.

 

Reizen

Over welke documenten moet een vreemdeling met verblijfsrecht in België beschikken om naar een ander land te reizen en België terug binnen te komen?

 

 

 

 

Bertrand Vrijens

 

 

 

 

 

 

 

Contacteer ons

 

Tel: 09/231.83.57

Fax: 09/231.27.15

 

Email: bertrand.vrijens@vrijens.net

 

 

Adres

 

Kortrijksesteenweg 641

9000 Gent

 

Bekijk kaartje